LA및기타
  Home > 부동산 > LA및기타
제   목

정연중(213)272-1234

광고게재일

2018-06-01 00:00:00

정연중(213)272-1234

마켓에 없는 매물
<4유닛>
한인타운 근처. 건물  거의 6천Sf 가까이됨.  년렌트 9만6천.  
4개유닛 모두 방3개+화2개.  보기드문 4유닛.    가격 129만

<3유닛>
한인타운 근처.   월4900인컴.  파킹8대.   수입좋은 3유닛.   가격79만9천.

<8유닛>
한인타운 서쪽.   년11만 인컴.   좋은위치.    가격200만불

 Total : 13   (Page 1/1)
번호 광고제목광고게재일
13 Triplex in LA /90003 06.02.2018
12 뉴스타 지나박(213)413-6777 06.01.2018
11 윤정규 (213)265-6087 06.01.2018
10 미라클마일 4 UNIT / 159만 06.01.2018
9 한인타운 4 UNIT / 92만 06.01.2018
8 Vacant 3 UNIT / 121만 06.01.2018
7 USC인근 4UNIT / 103만 06.01.2018
6 미라클마일 2 UNIT/199만 06.01.2018
5 대형 4 UNIT / 149만 06.01.2018
4 한타남쪽 4UNIT / 159만 06.01.2018
3 한인타운 4 UNIT/107만 06.01.2018
2 준정(213)272-7377 06.01.2018
1 Valley Glen 넓은콘도 06.01.2018
 

회사안내 | 구독신청 | 광고신청 | 안내광고신청 | 독자의견 | 배달사고접수

Copyright© The Korea Times All rights reserved.